Mentes

VCOK is lid van Mentes, het ondersteuningsnetwerk voor kinderopvang. Met steun van het Agentschap Opgroeien, biedt Mentes ondersteuning
van de dagelijkse praktijk en van het beleid in opvangvoorzieningen. VCOK is één van de 21 organisaties die deze ondersteuning vorm geeft.

HOE DOEN WE DAT?

 • Als regionaal ondersteuner brengen de medewerkers van VCOK de sterktes en groeipunten van een voorziening in kaart. Zo bepalen ze samen met de voorziening de ondersteuningsvraag.
  Via trajecten op verschillende domeinen bieden we ondersteuning op maat aan. Je kan ook deelnemen aan lerende netwerken of collegagroepen of krijgt ondersteuning op afstand.
  De regionaal ondersteuner coacht vooral de organisator en/of leidinggevende op rustige of kindvrije momenten. De focus ligt op het ondersteunen van het beleidsvoerend vermogen. De regionaal ondersteuner heeft extra aandacht voor voorzieningen in aanmaning.
 • De pedagogisch coaches ondersteunen de kinderbegeleiders in hun basiscompetenties op de werkvloer. De coaches werken samen met de opvanglocaties om hun pedagogische kwaliteit te versterken. Samen kiezen ze een pedagogisch thema voor het coachingstraject. Ze leggen een doel en termijn vast.
  De focus ligt op het coachen van competenties en versterken van de pedagogische kwaliteit. De pedagogisch coach heeft extra aandacht voor startende en niet-gekwalificeerde kinderbegeleiders. 

  VOOR WIE?

  VCOK heeft regionale ondersteuners en pedagogisch coaches in Oost-Vlaanderen en Brussel.
  De ondersteuning wordt aangeboden aan kinderopvang voor baby's en peuters en aan de buitenschoolse kinderopvang.

  VOORWAARDEN GRATIS ONDERSTEUNING?

  In samenspraak met Opgroeien werd voor Mentes een prioritaire doelgroep vastgelegd die onze ondersteuning gratis kan ontvangen.

  De prioritaire doelgroep voor de voorschoolse kinderopvang omvat:
  Organisatoren van gezinsopvang die:
  Geen subsidie IKT (inkomenstarief) krijgen
  Een subsidie IKT (inkomenstarief) krijgen en slechts één locatie hebben

  Organisatoren van groepsopvang die:
  Geen subsidie IKT (inkomenstarief) krijgen
  Een subsidie IKT (inkomenstarief) krijgen en over max. 18 gesubsidieerde plaatsen beschikken

  De prioritaire doelgroep voor de buitenschoolse kinderopvang omvat:
  De organisatoren met een attest van toezicht of een erkenning van Agentschap Opgroeien, vermeld in het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014;

  De organisatoren met een toestemming van Agentschap Opgroeien, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 houdende de voorwaarden voor de erkenning en de subsidie van gemandateerde voorzieningen, coördinatiepunten en flexibele opvangpools van doelgroep werknemers, en de voorwaarden voor de toestemming en de subsidie van lokale diensten buurtgerichte buitenschoolse opvang, en de voorwaarden voor een aanvullende subsidie voor organisatoren met een vergunning groepsopvang en een plussubsidie.

  BETALENDE COACHING EN ONDERSTEUNING

  Kinderopvangvoorzieningen uit Oost-Vlaanderen en Brussel die geen recht hebben op de gratis ondersteuning van Mentes kunnen bij VCOK terecht voor betalende ondersteuning of pedagogische coaching.

  Iedereen kan terecht bij Mentes voor allerlei vragen omtrent kinderopvang. Het infopunt zorgt voor informatie en advies of brengt je in contact met een expert.
  Voor meer informatie over Mentes en wie naast VCOK nog deel uitmaakt van het netwerk verwijzen we naar de website.

  Denk je in aanmerking te komen voor de trajectmatige ondersteuning vanuit Mentes? Vraag jouw regionale ondersteuning of pedagogische coaching aan via mentes@vcok.be.

Wil je meer weten over een traject met een pedagogisch coach? Bekijk hieronder het inleidend filmpje.