Missie

VCOK draagt bij aan een inclusieve samenleving waarin opvoeden niet enkel een private maar evenzeer een publieke ambitie, zorg en verantwoordelijkheid is. Dit wil zeggen dat opvoeden niet enkel de verantwoordelijkheid is van moeders en vaders maar ook dat publieke voorzieningen en de samenleving hierin een rol te spelen hebben. VCOK draagt bij aan een solidaire samenleving waarin alle ouders het onvoorwaardelijk recht hebben om wezenlijk te participeren aan de samenleving en hun noden en wensen erkend worden. Om dit te realiseren zetten we leer- en gemeenschapsvormende processen op voor zowel ouders als professionele opvoeders.

Als vormingsinstelling voor opvoeden en kinderopvang is onze opdracht tweeledig. 

Enerzijds richten we ons naar ouders, grootouders en andere opvoeders. Voor hen hebben we een ruim aanbod workshops en activiteiten met of zonder kinderen. We bieden ook regelmatig lezingen en webinars over opvoeden aan. 
In alles wat we doen, willen we bijdragen aan de ouder-kindrelatie en aan meer welbevinden bij iedereen die betrokken is in een opvoedingssituatie.

Op 1 januari 2021 ging een nieuwe, vijfjarige beleidsperiode binnen de sociaal-culturele sector van start. VCOK diende als erkende sociaal-culturele organisatie een beleidsplan in. Met succes, want het plan werd goedgekeurd. In ons beleidsplan lichten we de werking voor (groot)ouders voor de komende vijf jaar toe. Daarbij vertrekken we vanuit onze missie van opvoeden als een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid, waarbij we opvoeden niet enkel als een private maar evenzeer als een publieke zorg en verantwoordelijkheid zien. In ons beleidsplan focussen we op het verwezenlijken van vier grote doelstellingen:

 1. Ouders versterken in het leren omgaan met diversiteit, in hun gezin en daarbuiten

  Dit doen we door variatie aan open leeromgevingen op te zetten waarmee we ouders uit verschillende leef- en opvoedingscontexten bereiken, met specifieke aandacht voor kansengroepen. Binnen dit leeraanbod geven we bijzondere aandacht aan ons onderhandelingsmodel waarmee we ouders trainen om met hun kinderen te onderhandelen.

 2. Het perspectief van groepen ouders in armoede en/of migratie is sterker meegenomen in het publieke debat

  Groepen met een lage socio-economische status, een beperkt ouderlijk en/of sociaal netwerk, botsen vaak op drempels om te participeren aan de samenleving en ervaren hierdoor uitsluiting. Wij willen deze ouders de kans geven om hun perspectief of stem te laten horen in de lokale publieke pedagogische ruimte. Dit doen we door onze beproefde praktijk “Ouders als Onderzoekers” breed bekend te maken en, samen met partners, lokale ouderonderzoeksgroepen op te starten en te begeleiden.

 3. Cultuurhuizen zijn gezinsvriendelijker en toegankelijker voor gezinnen met jonge kinderen

  We willen publieke plaatsen en cultuurhuizen uitnodigen een rol op te nemen in het opvoedingsverhaal van gezinnen met de allerjongste kinderen (0-3 jaar). We weten dat cultuurparticipatie een probleem is en dat het aanbod voor gezinnen met jonge kinderen beperkt is. Dit is een gemiste kans. Naast het uitwerken van een kwaliteitsvol aanbod voor gezinnen met jonge kinderen, willen we ook leerprocessen opzetten en aanbieden aan medewerkers van cultuurhuizen.

 4. Gevangenissen zijn uitgerust om gedetineerde ouders te erkennen en te waarderen in hun rol als ouder

  Wat vrijheidsberoving doet met de relatie tussen een gedetineerde ouder en diens kind is een onderbelicht thema. Dit is opmerkelijk want in België is maar liefst één op de twee gedetineerden vader of moeder. Door het opzetten van creatieve en participatieve trajecten binnen gevangenissen, willen we aan de ene kant de ouder-kind relatie bij gedetineerden bevorderen en aan de andere kant gevangenissen sensibiliseren voor gezinsvriendelijk werken. 

Anderzijds bieden we vormingen aan voor wie professioneel met kinderen werkt (van 0 tot 12 jaar). Van korte sessies, workshops en lezingen tot meerdaagse cursussen en teambegeleiding. 
We staan ook in voor pedagogische ondersteuning van gezinsopvang, groepsopvang en buitenschoolse opvang. We werken mee aan projecten en gaan in op maatwerkvragen. We zetten in op persoonlijke ontwikkeling en op het verhogen van competenties van medewerkers.