Kennis delen is een enorme uitdaging. Door projecten op touw te zetten, in eigen beheer of in samenwerking met partners, werken we elke dag aan een betere ondersteuning voor voor gezinsopvang, groepsopvang en buitenschoolse opvang. 

KOala - TOEGANKELIJKE KINDEROPVANG VOOR KOALA       KINDEROPVANGVOORZIENINGEN

In opdracht van Kind en Gezin ondersteunt VCOK kinderopvangvoorzieningen uit het Koala project over het thema toegankelijkheid. Via een lerend netwerk komen verantwoordelijken en agogisch/pedagogisch medewerkers betrokken bij het Koala project samen om de toegankelijkheid van de kinderopvangvoorziening onder de loep te nemen. Zowel de toegankelijkheid voor en na de deur komen aan bod. Elke deelnemende voorziening stelt een plan van aanpak op en wordt ondersteund door individuele contactmomenten met een VCOK ondersteuner op de werkvloer.

Benieuwd naar tips en ervaringen van opvangvoorzieningen inhet bereiken van kwetsbare gezinnen in deze corona tijden? Hier lees je onze ervaringen die we opdeden tijdens online meetings. 

DUJO - Naar duurzame jobs in opvang en begeleiding van schoolgaande kinderen

Het project DuJo heeft als centrale uitdaging om de job van begeleider schoolgaande kinderen uit te dagen, te herdenken en te innoveren in functie van kwaliteitsvolle buitenschoolse opvang en werkbaar werk.
Het project wordt uitgevoerd aan de hand van de methodologie van Human Centered Design. In de eerste fase worden via veldonderzoek nieuwe ideeën gegenereerd om de job van begeleider schoolgaande kinderen te innoveren. We ontwikkelen meer bepaald een vernieuwd concept voor begeleiders schoolgaande kinderen dat meerwaarde heeft voor zowel de kinderen en ouders als voor de begeleiders.
VBJK is promotor in dit project, VCOK en Arteveldehogeschool zijn projectpartners.
DuJo wordt gerealiseerd met financiële steun van ESF.

 

JOKO | JOBSHADOWING IN DE KINDEROPVANG

JoKo creëert een netwerk voor leeruitwisseling tussen kinderopvangvoorzieningen. Medewerkers uit verschillende voorzieningen gaan jobshadowen in een ander kinderdagverblijf en nemen hun ervaringen mee naar hun eigen werkplek. Samen met hun team verkennen ze hoe ze hun individuele leerervaringen kunnen benutten om als team te leren en te sleutelen aan de pedagogische kwaliteit in de voorziening.

 

Tweehuizen website   

Als ouders apart gaan wonen dan verandert het leven. Kinderen kunnen veel last ondervinden. Plots wonen ze in twee huizen en moeten er allerlei zaken regelen. Op de website tweehuizen.be vertellen kinderen en jongeren wat ze en voelen wanneer hun ouders uiteen gaan. Ouders vinden er inspiratie om hun kind te ondersteunen en hun ouderschap goed te regelen.Deze site is gemaakt met steun van de Vlaamse Gemeenschap.

 

Ouders als onderzoekers   

De Universités Populaires de Parents (UPP) in Frankrijk, waarvan Ouders als Onderzoekers de introductie is in Vlaanderen, zijn ontstaan als reactie op het repressieve antwoord van Sarkozy op de rellen in de buitenwijken van Parijs in 2005. Een ouderonderzoeksgroep is het best te begrijpen als een volksuniversiteit die aanzet ook tot anders bewegen op het terrein van opvoeding voor elkeen die er nauw bij betrokken is.

In samenwerking met de gevangenis Gent en Vlaamse Gemeenschap is een onderzoeksgroep van vaders en moeders in detentie aan het werk gegaan en dit heeft geleid tot structurele verbeteringen in de gevangenis aan de contactmogelijkheden van ouders en hun kinderen.  Met het Agentschap Jongerenwelzijn is een publicatie gemaakt die verscheen in 2011.

HUIZEN VAN VAN HET KIND oOst-vlaanderen

 Huizen van het Kind zijn er voor alle gezinnen overal in Vlaanderen. Het zijn samenwerkingsverbanden tussen partners in gezinsondersteuning. Met hun aanbod willen ze het welbevinden bevorderen van  aanstaande ouders en gezinnen met kinderen en jongeren. 

Met steun van de Provincie Oost-Vlaanderen hebben we meer dan twintig Huizen van het Kind kunnen begeleiden in het vorm geven van zo een samenwerkingsverband en de uitbouw van toegankelijke dienstverlening.

Meer weten? Ontdek het inspiratieboek 'Huis van het Kind In-Zicht' .

Pedagogisch raamwerk  

Voor de kinderopvang is er een pedagogisch raamwerk MeMoQ.  Het is een visietekst die verduidelijkt wat de kinderopvang betekent voor kinderen, voor gezinnen en voor de samenleving. Het raamwerk geeft richting aan de pedagogische praktijk.

Het project ‘Leren op de werkvloer, het pedagogisch raamwerk’ in samenwerking met VVSG-Steunpunt Kinderopvang liet heel wat medewerkers in de kinderopvang baby’s en peuters kennis maken met het raamwerk. Het spel Kwaliteit Troef werd in dit project ontwikkeld en is bedoeld voor teams om op een creatieve manier vertrouwd te worden met het raamwerk.

Meer weten? Ontdek het spel Kwaliteit Troef.

Ratatouille   

Ratatouille is een vormingsreeks voor vaders en moeder over ‘voeden is opvoeden’. Samen koken, samen eten en praten over de kinderen. Een project in een buurt, in samenwerking met het Wijkgezondheidscentrum Ledeberg en geïnspireerd op het Huis der Gezinnen- Anderlecht.

Meer weten? Hier vind je de flyer met het aanbod voor 2018.

ervaringsbewijs   

Begeleiders in de buitenschoolse kinderopvang kunnen aantonen dat zij over de vereiste competenties beschikken geleerd in de praktijk. Zij kunnen het ervaringsbewijs Begeleider Buitenschoolse Kinderopvang behalen.

VCOK kon met steun van het Europees Sociaal Fonds en in samenwerking met de partners Limburgs Steunpunt Kinderopvang en VDKO deze dienstverlening ontwikkelen en aanbieden. 

Toegankelijke kinderopvang   

Kinderen en hun ouders zijn één voor één welkom in basisvoorzieningen voor jonge kinderen. En toch merken we dat er drempels zijn.

Met steun van VVSG en VCOK krijgen heel wat voorzieningen in Vlaanderen de kans te onderzoeken welke die drempels zijn en hoe ze weggewerkt kunnen worden.
Leidinggevenden vinden elkaar in lerende netwerken en teams analyseren hun eigen werking. Een zoektocht die participatief verloopt.

Ouderschap en detentie   

Als ouders in de gevangenis verblijven, dan verandert het leven voor hun kinderen.  'Ouderschap in detentie' is een gespreksgroep waar vaders en moeders spreken met elkaar, maar ook met een begeleider over wat dit betekent voor hen en voor hun kinderen. Er is ook aandacht voor de manier waarop de kinderen met deze situatie omgaan.

Voor dit project gingen we in zee met de Rode Antraciet  in 2017 en in 2018 werken we samen met een zestal gevangenissen in Oost- en West-Vlaanderen.

Buggy Tours   

Voor heel wat jonge ouders is een Buggy Tour een kans om eens iets compleet anders te doen met hun baby of kruiper. Het museum verwelkomt het hele gezin.

Door in contact te komen met andere volwassenen, kinderen en materialen doen baby’s en peuters nieuwe ervaringen op. Het museum is een publieke ruimte waar iedereen, jong of oud, arm of rijk, zich thuis moet kunnen voelen. Via onze expertise inzake opvoeden en toegankelijkheid dragen we bij aan de realisatie van deze doelstelling.

op zoek naar een vorming?

ontdek hier ons aanbod